0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – versie 28 juni 2016

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 28 juni 2016.

 

      I.         Artikel 1. Definities

 

De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • Fixit telecom: Fixit telecom bv gevestigd te Leiden en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61866113. Fixit telecom bv verkoopt alleen Business to Business aan bedrijven is in de telecom branche)
 • Website: www.fixittelecom.nl.
 • Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 • Overeenkomst: de overeenkomst, waarbij Fixit telecom zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde goederen te leveren;
 • Goederen/ producten: betreft artikelen die Fixit telecom via haar webshop verkoopt. Daarbij gaat het met name om accessoires en onderdelen voor mobiele telefoons en tablets.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon (zelfstandig ondernemer die werkzaam is in de telecom branche) die bij Fixit telecom een bestelling/ order heeft geplaatst voor het leveren van goederen/ producten;
 • Bestelling door opdrachtgever: de producten die besteld zijn bij Fixit telecom door opdrachtgever.
 • Overmacht: elke van de wil van Fixit telecom onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand, en andere storingen in het bedrijf van Fixit telecom of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Fixit telecom niet kan worden gevraagd.

 

   II.         Artikel 2. Wijziging Algemene Voorwaarden

 Fixit telecom is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de webshop (website) van Fixit telecom zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en te downloaden zijn.

  III.         Artikel 3. Toepasselijk recht

Op alle met Fixit telecom gesloten overeenkomsten (volgend uit bestellingen/ orders) of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 IV.         Artikel 4. Identiteit

Fixit telecom bv
Nieuwenhuizenweg 25
2314 XP LEIDEN
071 - 7370007
www.fixittelecom.nl

 KVK:               61866113
BTW:              854522967B01
BANK:            INGB
REKNR:         NL38 INGB 0006 7300 69

Bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur en 18:00 uur
zaterdag en zondag op afspraak
www.fixittelecom.nl

 

    V.         Artikel 5. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Fixit telecom zich verbindt of zal verbinden om goederen te leveren voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Fixit telecom voortvloeiende werkzaamheden.

 Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Fixit telecom werkzaamheden verricht met betrekking tot levering van accessoires en onderdelen van mobiele telefoons en tablets.

 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door andere, wel geldige bepaling(en) die de door de niet geldige bepaling(en) beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Fixit telecom gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen door Fixit telecom aan de opdrachtgever.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

  VI.         Artikel 6. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst tussen Fixit telecom en een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een betaalde bestelling heeft gedaan via de webshop.

 

 VII.         Artikel 7. Wijziging van de bestelling

 Fixit telecom behoudt zich het recht bestellingen te wijzigen/ weigeren bij opdrachtgevers die kopen op krediet. Fixit telecom wordt wel geacht de opdrachtgever te informeren inzake de reden van wijziging/ weigering. Wijziging van een bestelling (die reeds bevestigd is door Fixit telecom) door opdrachtgever geeft Fixit telecom het recht op vergoeding van gemaakte administratieve kosten. Hier zal een bedrag van € 20,- voor in rekening kunnen worden gebracht, tenzij anders overeengekomen. Het annuleren van een reeds definitieve bestelling door opdrachtgever is alleen mogelijk indien Fixit telecom niet voldoet aan de leveringsvoorwaarde (Artikel 9. Levering van diensten).  

 

 1. VIII.         Artikel 8. Prijzen

Getoonde prijzen in de webshop zijn exclusief BTW. De verzendkosten, betalingstoeslag en BTW worden weergegeven voor de betaling en bevestiging van de bestelling aan opdrachtgever. Alle aanbiedingen van Fixit telecom zijn vrijblijvend en Fixit telecom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien een opdrachtgever in de webwinkel van Fixit telecom besteld dient vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen met Fixit telecom.

 

Voor de producten van Fixit telecom wordt na bestelling een factuur verzonden aan opdrachtgever met daarin de bevestiging van de op dat moment te leveren producten. Indien er sprake is van een backorder dan zal Fixit telecom dit apart diezelfde dag (dag van bestelling) bevestigen aan de opdrachtgever. Van de backorder zal een aparte factuur worden gemaakt en deze wordt verstuurd bij uitlevering.

 

  IX.         Artikel 9. Levering van diensten

Om de prijzen te kunnen zien op www.fixittelecom.nl, dient u zich eerst te registeren als nieuwe opdrachtgevers en uw NAW gegevens, Kamer van Koophandel-nummer en BTW-nummer te vermelden. Indien er opdrachtgever vanuit het buitenland zich registreren dan is het VAT-nummer van belang en een kopie legitimatie. Na controle door Fixit telecom zal uw aanvraag worden goedgekeurd/ afgekeurd.

Bestelling van producten verloopt via de webshop van Fixit telecom. Opdrachtgever dient betaald te hebben of een goedgekeurd krediet hebben dan pas zal Fixit telecom de bestelling ten uitvoer brengen.
De verwerking van de bestellingen worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van Fixit telecom, Nieuwenhuizenweg 25 te Leiden.
De levering van producten kan ineens of in gedeelten geschieden afhankelijk van de beschikbare voorraad van Fixit telecom. 

 Fixit telecom zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van uw bestelling en levering van de gewenste producten.Fixit telecom zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 21 dagen (vanaf besteldatum) uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken met opdrachtgever of indien de bestelde producten niet op voorraad zijn. 

Producten die in de backorder komen en dus niet direct leverbaar zijn zullen per email diezelfde dag worden bevestigd aan de opdrachtgever. 

Indien de termijn van 21 dagen is verstreken dan heeft de opdrachtgever het recht om de backorder zonder kosten te ontbinden. 

 Als plaats van levering geldt het adres dat opdrachtgever aan Fixit telecom kenbaar heeft gemaakt. 

Fixit telecom zal geaccepteerde bestellingen die voor 17:00 uur zijn besteld de dag daarna leveren (binnen Nederland). Tenzij de bestelde producten niet op voorraad zijn of  indien de bezorging vertraging ondervindt. 

 Opdrachtgever zal de afgeleverde producten onmiddellijk na levering controleren op eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen producten worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij het product een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben. 

 

Leveringskosten
Bestellingen binnen Nederland boven €150,- (excl. btw) worden gratis verzonden. Bestellingen naar het buitenland boven de  €300,- (excl. btw) worden gratis verzonden.

Levertijden
Fixit telecom streeft ernaar om de bestellingen binnen Nederland binnen 24 uur te leveren. Levering in het buitenland kan één tot drie dagen duren, afhankelijk van het land.

 

 X.         Artikel 10. Overmacht

 Indien Fixit telecom door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de bestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij de bestelling gecrediteerd zal worden.

 Een niet aan Fixit telecom toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen 21 dagen na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht.

 Indien de prestatie wel binnen 21 dagen kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Fixit telecom, noch opdrachtgever de bestelling ontbinden. De verplichting van Fixit telecom tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Fixit telecom jegens opdrachtgever tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

 

 XI.         Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dienen facturen door vooruitbetaling aan Fixit telecom te worden betaald op rekening t.n.v. Fixit telecom B.V. Opdrachtgever kan op de volgende manieren betalen:

 • Ideal,
 • Visa & Mastercard,
 • Maestro,
 • Bankoverboeking,
 • Mistercash,
 • Rembours of
 • Contant.

 

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt en de goederen verstuurd.

 Indien opdrachtgever niet betaald binnen afgesproken termijn zal opdrachtgever jegens Fixit telecom van rechtswege in verzuim en gebreke zijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.

 De op de bank-/giroafschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Fixit telecom op opdrachtgever beschouwd.

 Indien opdrachtgever niet binnen de in factuur genoemde termijn betaalt, is opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 In alle gevallen waarin opdrachtgever jegens Fixit telecom in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:

 Fixit telecom is gerechtigd de afgeleverde producten zonder meer terug te nemen en te verrekenen met al hetgeen opdrachtgever aan Fixit telecom verschuldigd is onverminderd de verplichting van opdrachtgever om het nadelige verschil aan te zuiveren;

 Opdrachtgever is aan Fixit telecom verschuldigd alle wissel- en protestkosten alsmede de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd zodra Fixit telecom voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen tenminste 20% op de hoofdsom vermeerderd met rente.

 

 XII.         Artikel 12. Retour

Algemene retour voorwaarden

 Fixit telecom geeft opdrachtgever de mogelijkheid om producten retour te sturen middels een RMA procedure.

 Een product kan retour worden verzonden indien het product niet voldoet aan de eisen die op grond van de redelijkheid en billijkheid hiervan verwacht mogen worden.

Denk hierbij aan;

 • verkeerd product geleverd aan opdrachtgever;
 • product heeft schade bij levering aan opdrachtgever;
 • product werkt geheel of gedeeltelijk niet bij montage;

 Indien een bestelling door Fixit telecom verkeerd is geleverd (verkeerde product), dient de opdrachtgever dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van de producten elektronisch bekend te maken bij Fixit telecom (vastleggen doormiddel van RMA). Fixit telecom zal dan ook de retourkosten betalen, tenzij anders overeengekomen is met de opdrachtgever.


Producten kunnen alleen retour worden verzonden aan Fixit telecom binnen een termijn van 30 dagen na aankoopdatum. Retour verzonden producten die 30 dagen  na aankoopdatum ingediend worden zullen niet in behandeling worden genomen als RMA.


14 dagen na vastlegging van een RMA verzoek moet het product door Fixit telecom zijn ontvangen. Na deze 14 dagen zal een nieuw verzoek moeten worden gedaan (nieuwe RMA).  

Retour verzonden producten dienen bij terugzending zoveel mogelijk in de originele (onbeschadigd) verpakking te zitten.

Retouren waarbij onvoldoende informatie wordt aangeleverd en niet duidelijk is van wie het aangeleverde product is zullen 3 maanden na binnenkomst worden vernietigd.

Producten die naar Fixit telecom zijn verstuurd, welke niet als RMA zijn vastgelegd worden op kosten van opdrachtgever retour gestuurd door Fixit telecom.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van een retourzending (RMA) richting Fixit telecom berust bij de opdrachtgever tot het moment van bezorging en ontvangst aan Fixit telecom.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de retourzending (RMA) voldoende gefrankeerd is. De kosten voor het ontvangen van onvoldoende gefrankeerde zendingen worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

RMA procedure

 Opdrachtgever zal alvorens een product retour te sturen, een RMA aanvraag doen via zijn/haar account op www.fixittelecom.nl /Mijn account.

 Bij een retourproduct dient de opdrachtgever duidelijk aan te geven wat er precies mankeert aan een product. Dit kan vastgelegd worden bij de RMA melding op www.fixittelecom.nl /Mijn account.

 Fixit telecom zal pas na ontvangst van het product overgaan tot beoordeling en eventuele ruiling van het product (uitbetaling of een kortingscoupon bij uitzondering) indien zij de RMA heeft goedgekeurd op basis van een technische beoordeling. Indien het verzoek wordt afgewezen dan zal de opdrachtgever een email ontvangen met de reden van afwijzing.

 Fixit telecom zal een RMA maximaal binnen 2 werkdagen na ontvangst van het product in behandeling nemen.

 Maximale verhandel tijd van RMA's is 3 weken.

 Bij retour verstuurde producten (RMA) kunnen door Fixit telecom de volgende acties worden ondernomen:

 • Het product valt binnen het RMA beleid en wordt vervangen (Ruilen voor hetzelfde product)
 • Het product valt binnen het RMA beleid en er wordt een webshop tegoed uitgekeerd in de vorm van een kortingscoupon (kortingscoupon waarde afhankelijk de op dat moment geldende waarde).
 • Het product past niet binnen het RMA beleid en wordt geretourneerd naar de opdrachtgever (op kosten van opdrachtgever).

 De waarde van het te crediteren bedrag in de vorm van een kortingscoupon zal nooit meer zijn dan het betaalde bedrag bij aanschaf. De credit waarde zal alleen gelijk zijn aan de aankoopwaarde indien het product maximaal 14 dagen na aankoop bij ons retour is gekomen. Echter na deze 14 dagen kan de credit waarde wel verminderd worden als de huidige aanschafwaarde van het te crediteren product lager is dan de  aanschafwaarde ten tijde van aankoop.

 

 1. XIII.         Artikel 13. Elektronische communicatie

 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen Fixit telecom en opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren (email en support aanvraag website, webshop).

 Fixit telecom en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 Zowel Fixit telecom als opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.